That, that one, those

Pronoun
Adjective forms: Ese, Esos, Esa, Esas, Eso