Daily

Adjective forms: Diario, Diaria, Diarios, Diarias